Uvjeti korištenja mrežne stranice

Članak 1.

Uvodne odredbe

 1. Pristupom internet stranicama unutar domene www.liderexpress.hr kao i svih pod-domena, istodobno svaki posjetitelj (u daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća sve uvjete navedene u ovim Uvjetima korištenja, kao i sva specifična pravila koja jesu ili mogu biti donesena za pojedine sastavne dijelove internetskih stranica unutar domene www.liderexpress.hr, i njihove pravne učinke. Lider Express d.o.o. (u daljnjem tekstu: Davatelj) može u svako vrijeme izmijeniti i/ili dopuniti Uvjete korištenja bez prethodne obavijesti, te će tako promijenjene Uvjete korištenja objaviti na svojoj internet stranici www.liderexpress.hr. Promjene stupaju na snagu trenutkom njihovog objavljivanja na Internet stranicama.

Članak 2.

Opće odredbe

 1. Korisnik koji ne pristaje na primjenu Uvjeta korištenja, nema pravo pristupa mrežnim stranicama na adresi www.liderexpress.hr kao ni svim njenim poddomenama.
 2. Pretpostavlja se da ste korištenjem navedenih stranica, ili bilo kojeg njihovog dijela, u svakom trenutku Korisnik upoznat s aktualnim sadržajem Uvjeta korištenja te da je iste u potpunosti razumio i prihvatio.
 3. Cjelokupan sadržaj i svi dijelovi internetskih stranica Davatelja su zaštićeni autorskim pravima i predstavljaju isključivo vlasništvo Davatelja te kompanija u njihovom izravnom ili neizravnom vlasništvu, a zaštićena su i autorskim pravima trećih osoba.
 4. Sav materijal koji je dostupan za pregledavanje, prilikom bilo kakve reprodukcije u elektroničkom ili pisanom obliku potrebno je kao izvor izričito navesti Lider Express d.o.o.
 5. Materijal se ne smije objavljivati i koristiti bez izričitog dopuštenja Lider Express d.o.o. Skidanjem ili kopiranjem materijala s internetskih stranica Davatelja ne prenose se autorska, kao ni bilo kakva druga prava povezana s intelektualnim vlasništvom nad softverom i drugim materijalima.
 6. Lider Express d.o.o. zadržava sva prava (u koja, bez ograničenja, spadaju autorska prava i zaštićena imena) povezana s cjelokupnim sadržajem i svim dijelovima internetskih stranica te će svoja prava provesti do zakonski dopuštenog maksimuma.
 7. Svaka povreda navedenih prava, namjerna ili slučajna, predstavlja kršenje Uvjeta korištenja materijala s internet stranica i podliježe materijalnoj i kaznenoj odgovornosti.

Članak 3.

Jamstva i upozorenja

 1. Davatelj redovito provjerava i ažurira sve podatke na svojim internetskim stranicama. Premda se pritom postupa s najvećom mogućom pažnjom, u međuvremenu neki podaci možda mogu i zastarjeti.
 2. Davatelj iz razumljivih razloga ne može jamčiti za ažurnost, točnost ni potpunost svih podataka dostupnih na svojim stranicama te se to isto odnosi i na sve druge internetske stranice koje su dostupne putem veza s Davateljevih stranica. Rizik za povezivanje s njima snosi isključivo sam Korisnik.
 3. Davatelj ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj bilo koje od dotičnih stranica.
 4. Davatelj zadržava pravo na promjene i nadopune podataka koji su dostupni na njegovim stranicama.
 5. Putem svojih stranica Davatelj ne nudi bilo kakve savjete Korisnicima, kao ni trećim osobama.
 6. Podacima i drugim sadržajem ovih stranica ne treba se služiti kao temeljem za donošenje odluka.

Članak 4.

Isključenje odgovornosti

 1. Davatelj ne prihvaća nikakvu odgovornost za štetu koja bi mogla nastati u vezi s ovim internetskim stranicama, osim ako dotična šteta proizađe iz hotimičnog ili krajnje nemarnog postupanja od strane Davatelja. I u tom slučaju odgovornost se ograničava samo na one postupke koji su mogli pridonijeti nastanku štete. To se posebice odnosi na neprihvaćanje odgovornosti Davatelja za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati u vezi s neispravnom opremom ili programima koji su korisniku potrebni za pristup stranicama Davatelja i njihov prikaz, kao ni u vezi s nemogućnošću uspostavljanja veze s Davateljem, osim u slučaju hotimičnog ili krajnje nemarnog postupanja od strane Davatelja.
 2. Osim navedenog, Davatelj ne može prihvatiti bilo kakvu odgovornost za štetu koja bi mogla nastati zbog kašnjenja ili kvarova u prijenosu za koje sam nije nadležan.
 3. Prijenos podataka obavlja se putem javnih telekomunikacija ili opreme bez zaštite u vlasništvu trećih osoba. Ovime se izričito isključuje odgovornost Davatelja za bilo kakvu štetu i/ili izmaklu dobit koju bi Korisnici mogli pretrpjeti zbog kvarova u prijenosu, tehničkih pogrešaka, prekida u pružanju usluga, kašnjenja, kvarova i protupravnog djelovanja na telekomunikacije, kao i opremu u vlasništvu trećih osoba.
 4. Davatelj ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu štetu do koje bi moglo doći zbog pogrešne dostave ili gubitka poštanskih pošiljaka te ikakvih kvarova u prijenosu, pogrešaka, prekida, kašnjenja, propusta ili kvarova, kao i bilo zakonitog bilo protupravnog djelovanja na tehničku opremu i druge sustave u vlasništvu Davatelja, osim kad bi dotična šteta nastala zbog hotimičnog ili krajnje nemarnog postupanja od strane Davatelja, te se i u tom slučaju odgovornost se ograničava samo na one postupke koji su mogli pridonijeti nastanku štete.
 5. Davatelj ni u kojem slučaju ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izmaklu dobit.
 6. Davatelj ne snosi odgovornost za pogreške koje bi mogle nastati zbog neispravnog korištenja programa od strane korisnika, kao ni zbog preinaka na programu koje unese sam korisnik ili neka treća osoba.

Članak 5.

Tajnost i zaštita osobnih podataka

 1. Prilikom posjete stranicama Davatelja, osobni podaci Korisnika se neće učiniti dostupnim javnosti nit će ih Davatelj ustupati trećim osobama, osim uz izričiti pristanak Korisnika.
 2. Na određenim mjestima unutar stranica Davatelja i u određeno vrijeme, Davatelj će prikupljati osobne podatke korisnika poput imena, prezimena, adrese, naziva tvrtke, telefonskog broja, e-mail adrese.
 3. Ti podaci će se koristiti u svrhu kontakata i evidencije korisnika web stranice Davatelja te u svrhu statističke obrade te ih Davatelj neće dati na korištenje trećim osobama niti ih obrađivati u bilo koje druge svrhe.
 4. Komunikacija ili materijali koje Korisnik dostavi, kao što su pitanja, komentari, prijedlozi i sl. neće se smatrati povjerljivima .

Članak 6.

Odašiljanje poruka elektronskom poštom

 1. Davatelj Moli sve Korisnike da vode računa o tome da slanje poruka putem elektronske pošte (e-mail) s osobnim podacima po kojima ih je moguće identificirati može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih ili pogrešnoj dostavi.
 2. Lider Express d.o.o. ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka, zadržavajući pritom pravo da iste reproducira, koristi, raspolaže i distribuira trećima bez ograničenja.

Članak 7.

Linkovi na stranice trećih osoba

 1. Linkovi na internet stranicama Davatelja su samo za informaciju Korisniku, a Davatelj ne snosi nikakvu   odgovornost za točnost informacija, sadržaj tih stranica niti rezultate koji se mogu dobiti njihovim korištenjem.
 2. Ako Korisnik odluči ostvariti pristup na koji link, to čini u cijelosti na vlastitu odgovornost.

Članak 8.

Mjerodavno pravo

 1. Za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta korištenja internet stranica Davatelja je mjerodavno hrvatsko pravo, a za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja internet stranica Davatelja ili u svezi s njima isključivo su nadležni hrvatski sudovi.
 2. Distribucija podataka i materijala objavljenih na internet stranicama Davatelja može, u određenim jurisdikcijama, biti ograničena zakonom, te se svaka osoba mora upoznati s takvim propisima i postupati sukladno njima, a Davatelj ne odgovara za pristup internet stranicama sa područja gdje je njihov sadržaj ograničen ili zabranjen.