Ostale poštanske usluge: Opis

se vrši na način da se pošiljke uručuju ubacivanjem u kućni kovčežić primatelja ali, za razliku od zamjenske poštanske usluge OBIČNA DOSTAVA , pored navedene usluge dostave usluga sadrži jednu ili više dodatnih usluga koje detaljno opisane u nastavku ovog dokumenta u točci 5. Cijena ove usluge se obračunava na način da se na cijenu dostave dodaje cijena dodatne usluge te se na taj način dobije jedinstvena cijena usluge. Detaljan način obračuna navedene usluge je opisan u Općim uvjetima davatelja usluge.
se vrši na način da se uručuju osobno primatelju ili osobi koja se zatekne na njegovoj adresi a osoba koja je zaprimila pošiljku je dužna kao dokaz o uručenju potpisati se na DOSTAVNI LIST. Ukoliko se kod pokušaja dostave na adresi primatelja ne zatekne osoba koja bi mogla zaprimiti pošiljku, uručenje se vriš ubacivanjem u kućni kovčežić primatelja, a kao dokaz uručenja, radnik davatelja usluge je dužan potpisati se na za to predviđeno mjesto na DOSTAVNOM LISTU. Da bi se navedena usluga mogla izvršiti kao OBIČNA PLUS DOSTAVA, prethodno je potrebno izvršiti upisivanje svih primatelja sa njihovim adresama u poslovnu web aplikaciju NetMailing davatelja usluge koja daje mogućnost korisniku potpuni uvid u tijek dostave njegovih pošiljaka.
dostava je poštanska usluga koja se vrši na način da se pošiljka uručuju osobno primatelju ili osobi koja se zatekne na njegovoj adresi a osoba koja je zaprimila pošiljku je dužna kao dokaz o uručenju potpisati se na DOSTAVNI LIST. Ukoliko se kod pokušaja dostave na adresi primatelja ne zatekne osoba koja bi mogla zaprimiti pošiljku, radnik davatelja usluge ubacivanjem u poštanski sandučić ostavlja OBAVIJEST o prispijeću pošiljke na kojoj se nalaze svi potrebni podatci i upute primatelju što treba napraviti da bi mu se uručila pošiljka NA RUKE. Kod dostave NA RUKE se vrše minimalno tri pokušaja dostave prije povrata pošiljke korisniku, ukoliko se pošiljka u ta tri pokušaja ne uspije uručiti primatelju. Da bi se navedena usluga mogla izvršiti kao NA RUKE dostava, prethodno je potrebno izvršiti upisivanje svih primatelja sa njihovim adresama u poslovnu web aplikaciju NetMailing putem koje korisnik ima mogućnost potpunog uvidida u tijek dostave njegovih NA RUKE pošiljaka,Naime, navedena aplikacija korisniku pruža i dodatne mogućnosti vezano za dostavu njegovih pošiljaka NA RUKE a neke od njih su: točno vrijeme davanja pošiljaka na dostavu, vrijeme prve, druge ili treće dostave,razlog i vrijeme povrata pošiljke zbog neuspjele dostave.
(preporučena pošiljka s povratnicom) se vrši isto kao i dostava pošiljaka NA RUKE s time što se primatelj dužan, pored DOSTAVNOG LISTA, potpisat i na POTVRDU o uručenju (povratnica).
se vrši da se po pozivu korisnika vrši preuzimanje pošiljke sa adrese korisnika te se, bez prekida tijeka dostave, odmah vrši uručenje pošiljke na adresi primatelja. Korisnik ima mogućnost biranja rok uručenja pošiljke primatelju u skladu sa Općim uvjetima.
se vrši na način da se pošiljke uručuju ubacivanjem u kućni kovčežić primatelja.
se vrši da se po pozivu korisnika vrši preuzimanje pošiljke sa adrese korisnika te se, bez prekida tijeka dostave, odmah vrši uručenje pošiljke na adresi primatelja. Korisnik ima mogućnost biranja rok uručenja pošiljke primatelju u skladu sa Općim uvjetima.

Dodatne usluge

Usluge koje korisnik može zahtijevati zasebno ili dodatno uz neku od navedenih usluga dostave:

  1. H – usluga: zaprimanje dokumenata elektronskim putem na naš server, elektronska obrada dokumenata, printanje, kuvertiranje, razvrstavanje, obrada i dostava istih na adrese primatelja. Korisnik ove usluge može prethodno sam isprintati  dokumente te ih dati nama na kuvertiranje, razvrstavanje, obradu i dostavu na adrese primatelja.
  2. NM- usluga: pružanje usluge pošiljatelju da putem interneta,  uz prethodno logiranje u web aplikaciju NetMailing na našem serveru, upiše – evidentira  pošiljke u smislu upisivanja imena i adrese primatelja. Cijelo vrijeme korisnik ima mogućnost  putem navedene aplikacije , na ekranu svog računala pratiti tijek dostave pošiljke te sve eventualne događaje u tijeku dostave (vrijeme obavijesti o prispijeću primatelju, kada se primatelj javio na osnovu obavijest, kada mu se pokušala ponovno dostaviti…itd).  Tijek praćenja se odnosi na sve pošiljke za koje je upisan naziv i adresa.
  3. L – usluga:  je skupni naziv za više, gore navedenih usluga koje se pružaju odjednom istom korisniku  te mu se ta usluga naplaćuje po jedinstvenoj cijeni s obzirom na broj, težinu i vrstu pojedine pošiljke. Naime, ova usluga je da bi se izbjeglo komplicirano obračunavanje raznih usluga za svaku pošiljku pojedinačno te da bi se na taj način omogućio jednostavniji i transparentniji obračun troškova samog korisnika usluga.