Lider Express Grupa: Opći uvjeti

OPĆE ODREDBE

 1. Ovim Općim uvjetima se uređuje obavljanje ostalih poštanskih usluga poduzeća Lider Express grupa d.o.o. (u daljnjem tekstu „Davatelj“) a koji se dostavljaju Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti (u daljnjem tekstu – HAKOM).
 2. Ostale poštanske usluge Davatelj usluga obavlja na temelju Zakona o poštanskim uslugama (Narodne novine 144/12, 153/13 i 78/15)– u daljnjem tekstu – Zakon) i ovih Općih uvjeta
 3. Davatelj zadržava pravo da vrši pružanje ostalih poštanskih usluga korisnicima s kojima ima prethodno sklopljen ugovor. Davatelj zadržava pravo da sa pojedinim korisnikom poštanskih usluga ne sklopi ugovor bez obveze objašnjenja razloga ne sklapanja ugovora o pružanju ostalih poštanskih usluga.

NAZIV I SJEDIŠTE

 1. Naziv i sjedište Davatelja je LIDER EXPRESS grupa d.o.o., Sv. Roka 3, G. Sitno, 21251 Žrnovnica – Split,  OIB:54018357676

PODRUČJE NA KOJEM SE OBAVLJAJU OSTALE POŠTANSKE USLUGE

 1. Davatelj obavlja ostale poštanske usluge u unutarnjem prometu na području Republike  Hrvatske.

ZABRANJENI PREDMETI

 1. Davatelj će odbiti obavljanje usluga ukoliko pošiljke, sukladno odredbama Zakona ili drugih pravnih akata Republike Hrvatske sadrže neki od zabranjenih predmeta ili žive životinje.
 2. Ukoliko se utvrdi da pošiljka sadrži neki od zabranjenih predmeta Davatelj će pošiljke vratiti pošiljatelju ili predati uz zapisnik nadležnom tijelu na daljnje postupanje.

TAJNOST POŠILJAKA

 1. Davatelj će osigurati tajnost poštanskih pošiljaka.
 2. Radniku Davatelja zabranjeno je:

1. neovlašteno doznati sadržaj poštanske pošiljke ili zadržati, prikriti ili neovlaštenoj osobi dati poštansku pošiljku,

2. neovlaštenim osobama priopćiti bilo kakve podatke koji su u vezi s poštanskim pošiljkama i njihovim sadržajem,

3. neovlaštenim osobama omogućiti ili pomoći u obavljanju neke od radnji iz točke 1. i 2.

Navedene zabrane odnose se na radnike Davatelja i nakon prestanka rada kod davatelja tih usluga.

(10) Davatelj će u nazočnosti najmanje dvije osobe otvoriti i pregledati sadržaj poštanske pošiljke bez pristanka pošiljatelja ili primatelja, u sljedećim slučajevima:

 1. kada se poštanska pošiljka ne može uručiti primatelju, niti vratiti pošiljatelju,
 2. kada postoji osnovana sumnja da se u poštanskoj pošiljci nalaze zabranjeni sadržaji
 3. kada je poštanska pošiljka oštećena tako da je ugrožen njezin sadržaj,

(11) U slučaju komisijskog otvaranja pošiljaka Davatelj će sastaviti zapisnik u dva primjerka, od kojih se jedan primjerak uručuje pošiljatelju ili primatelju pošiljke, ili nadležnom tijelu a drugi se pohranjuje u arhivi Davatelja.

USLUGE

POPIS OSTALIH POŠTANSKIH USLUGA

(12) Pod ostalim poštanskim uslugama se misli na:

– prikup, usmjeravanje, prijenos i uručenje pismovnih pošiljaka mase do 2kg

– prikup, usmjeravanje, prijenos i uručenje pošiljaka NA RUKE mase do 2kg,

– prikup, usmjeravanje, prijenos i uručenje paketa mase do 20 kg,

(13) Davatelj obavlja slijedeće vrste  dopunskih usluga:

 • L- obična dostava
 • PLUS obična dostava
 • Dostava NA RUKE
 • Dostava NA RUKE s potvrdom
 • ŽURNA dostava
 • Dostava adresiranih i neadresiranih pošiljaka
 • Dostava IZRAVNE POŠTE

VRSTE I KARAKTERISTIKE POŠILJAKA

Pismovna pošiljka

(14) Pismovna pošiljka: vrsta komunikacije u pisanom obliku otisnuta na papiru ili drugom odgovarajućem nositelju podataka, koju je potrebno poslati i dostaviti na adresu koju je naveo pošiljatelj na samoj pismovnoj pošiljci ili njezinu omotu.

(15) Pismovna pošiljka mora biti zatvorena tako da joj je sadržaj dobro zaštićen od mogućih oštećenja u tijeku prijenosa i da se, bez vidljivog traga na omotnici, sadržaj ne može izvaditi ni oštetiti. Iznimno, u otvorenoj omotnici može se primiti pismovna pošiljka koja sadrži čestitku ili razglednicu.

(16) Pismovna pošiljka može biti mase do 2 kg, uz slijedeće dimenzije:

 • najmanje dimenzije pisma su 90×140 mm;
 • najveće dimenzije pisma su 900 mm u zbroju dužine, širine i visine, s tim da nijedna od te tri dimenzije ne smije pojedinačno biti veća od 600 mm;
 • najmanje dimenzije pisma u obliku valjka su 170 mm u zbroju dužine i dva promjera, s tim da dužina ne smije biti manja od 100 mm;
 • najveće dimenzije pisma u obliku valjka su 1040 mm u zbroju dužine i dva promjera, s tim da dužina ne smije biti veća od 900 mm

NA RUKE pošiljka

(17) NA RUKE pošiljka je svaka pošiljka za koju se pošiljatelju izdaje potvrda o primitku i uručuje se primatelju uz potpis, a u slučaju gubitka, oštećenja, umanjenja sadržaja ili prekoračenje roka uručenja isplaćuje naknada štete u iznosu 250,00 KN . Kod pošiljke NA RUKE Davatelj je dužan omogućit pošiljatelju mogućnost evidencije i praćenja tijeka dostave putem web aplikacije NetMailing. NA RUKE s potvrdom je pošiljka NA RUKE koja uz pošiljku ima dodatak potvrdu o uručenju – dostavnicu ili povratnicu s upisanim svim potrebnim podatcima na koju prilikom uručenja primatelj potvrđuje primitak pošiljke (potpis/pečat).

Paket

(18) Paket je poštanska pošiljka koja može sadržavati robu i druge predmete, a koja se evidentira pri prikupu i uručenju.

(19) Paket može biti mase do 20 kilograma.

(20) Dimenzije paketa ne smiju biti veće od 3000 mm u zbroju dužine i opsega paketa na najširem dijelu poprečno, s tim da najveća dimenzija može biti do 1500 mm. Paket ne smije biti manjih dimenzija od najmanjih dimenzija propisanih za pismovnu pošiljku, s tim da adresna strana mora biti najmanje 90×140 mm.

NAČIN I UVJETI OBAVLJANJA USLUGA

Prikup pošiljaka

(21) Prikup pošiljaka je svako preuzimanje korisničkih pošiljaka od strane Davatelja. Prikup se obavlja u prostorijama korisnika, u prostorijama Davatelja ili na ugovorenoj lokaciji.

(22) Prilikom prikupa pošiljaka Davatelj korisniku izdaje odgovarajući dokument kojim potvrđuje prikup svih pismovnih pošiljaka.

(23) Prilikom prikupa pošiljaka NA RUKE i paketa Davatelj korisniku izdaje odgovarajući dokument kojim potvrđuje pojedinačni prikup svake pošiljke.

(24) Način i oblik izdavanja dokumenata kojim se potvrđuje prikup pošiljaka biti će utvrđen Ugovorom o korištenju usluge (u daljnjem tekstu – Ugovor) sklopljenim između korisnika i Davatelja.

Uručenje pošiljaka

(25) Uručenje pismovnih pošiljaka Davatelj će obaviti primatelju na naznačenoj adresi, u rokovima predviđenim ovim Općim uvjetima ili određenim Ugovorom.

(26) Uručenje pismovnih pošiljaka putem L-obične dostave, Davatelj će vršiti na način da je radnik Davatelja usluge dužan pošiljku ubaciti u kućni kovčežić primatelja. U slučaju da se na adresi primatelja ne nalazi ili nije ispravan kućni kovčežić, radnik Davatelja usluge je dužan pošiljku ostaviti na za to najprikladnije mjesto na adresi primatelja, vodeći pri tome računa da se izbjegne eventualno oštećenje pošiljke. Usluga L-obična dostava u sebi sadrži i, pored gore opisane dostave, jednu ili više dodatnih usluga opisanih u članku 33. I 34. ovih Općih uvjeta. Cijena ove usluge se obračunava na način da se na osnovnu cijenu dostave dodaje i cijena dodatne usluge te se zbrojem istih dobije jedinstvena cijena za L-običnu dostavu.  Cijene dodatnih usluga Davatelj usluge  obračunava u skladu sa prethodnim dogovorom sa Korisnikom usluga.

Primjer: Ukupna cijena L-obične dostave sadrži: cijenu dostave pismovne pošiljke + cijena usluge elektronske obrade podataka + cijena ispisa sadržaja + cijena prethodno izrađenog memoranduma + cijena kuvertiranja dokumenta + cijena prethodno izrađene kuverte sa logom Korisnika usluge      

(27) Uručenje pošiljaka putem PLUS OBIČNE DOSTAVE Davatelj će obaviti primatelju na naznačenoj adresi ili osobi opunomoćenoj ili na drugi način ovlaštenoj za preuzimanje pošiljke ili ubacivanjem u kućni kovčežić. Ukoliko radnik Davatelja usluge izvrši dostavu ubacivanje u kućni kovčežić dužan se osobno potpisati na za to predviđeno mjesto na dostavnom listu davatelja usluge te na taj način Davatelj usluge potvrđuje i garantira urednu dostavu pošiljke primatelju. Sve pošiljke koje se dostavljaju putem PLUS obične dostave se moraju prije samog početka dostave evidentirati u NetMailing web aplikaciju Davatelja usluge. Putem navedene web aplikacije Korisnik usluga ima mogućnost stalnog praćenja tijeka dostave pošiljaka te još dodatne mogućnosti i alate koje mu pruža navedena aplikacija.

Pod evidentiranjem pošiljaka u NetMailing web aplikaciju se misli na upisivanje naziva i adrese primatelja. Evidentiranje u pravilu vrši Korisnik usluge iako, po prethodnom dogovoru, evidentiranje pošiljaka može u ime Korisnika usluga vršiti Davatelj usluga nakon što preuzme pošiljke od Korisnika usluga. Davatelj usluga je dužan Korisnika usluga obučiti te uputiti ga u korištenje NetMailing web aplikacije.      

(28) Uručenje pošiljaka NA RUKE Davatelj će obaviti primatelju na naznačenoj adresi ili osobi opunomoćenoj ili na drugi način ovlaštenoj za preuzimanje pošiljke ili ubacivanjem u kućni kovčežić u slučaju da primatelj za takav postupak opunomoći Davatelja.

U slučaju radnik Davatelja da nije mogao uručiti pošiljku NA RUKE niti primatelju niti drugoj ovlaštenoj ili opunomoćenoj osobi, radnik Davatelja usluge će ostaviti u kućnom kovčežiću korisniku obavijest o prispijeću pošiljke. Na obavijesti o prispijeću pošiljke Davatelj će naznačiti vrijeme idućeg pokušaja dostave, ako je isti predviđen Ugovorom, ili mjesto i rok uručenja pošiljke u prostorijama Davatelja.

Sve pošiljke koje se dostavljaju putem NA RUKE dostave se moraju prije samog početka dostave evidentirati u NetMailing web aplikaciju Davatelja usluge te se na njih lijepi naljepnica sa barkod brojem pošiljke. Putem navedene web aplikacije Korisnik usluga ima mogućnost stalnog praćenja tijeka dostave pošiljaka te još dodatne mogućnosti i alate koje mu pruža navedena aplikacija.

Pod evidentiranjem pošiljaka u NetMailing web aplikaciju se misli na upisivanje naziva i adrese primatelja. Evidentiranje i lijepljenje naljepnica sa barkod brojem u pravilu vrši Korisnik usluge iako, po prethodnom dogovoru, evidentiranje pošiljaka i lijepljenje naljepnica može u ime Korisnika usluga vršiti Davatelj usluga nakon što preuzme pošiljke od Korisnika usluga. Davatelj usluga je dužan Korisnika usluga obučiti te uputiti ga u korištenje NetMailing web aplikacije te mu dostaviti dovoljan broj naljepnica sa unaprijed otisnutim barkod brojevima.       

(29) Pošiljka koja se dostavlja putem usluge NA RUKE sa potvrdom je usluga za koju Korisnik prigodom predaje zahtijeva da se uruči primatelju uz pisanu potvrdu na posebnom obrascu “POVRATNICA”, koji se nakon uručenja primatelju uručuje pošiljatelju kao dokaz o uručenju.

(30) Kao pošiljka s povratnicom može se predati svaka pošiljka uz korištenje dopunske usluge NA RUKE i paket.

(31) Dostava ADRESIRANIH TISKANICA se vrši na način da je radnik Davatelja usluge dužan pošiljku ubaciti u kućni kovčežić primatelja. U slučaju da se na adresi primatelja ne nalazi ili nije ispravan kućni kovčežić, radnik Davatelja usluge je dužan pošiljku ostaviti na za to najprikladnije mjesto na adresi primatelja, vodeći pri tome računa da se izbjegne eventualno oštećenje pošiljke.

(32) Dostava IZRAVNE POŠTE se vrši na način da je radnik Davatelja usluge dužan pošiljku ubaciti u kućni  kovčežić primatelja. U slučaju da se na adresi primatelja ne nalazi ili nije ispravan kućni kovčežić, radnik Davatelja usluge je dužan pošiljku ostaviti na za to najprikladnije mjesto na adresi primatelja, vodeći pri tome računa da se izbjegne eventualno oštećenje pošiljke. Pošiljka koja se šalje kao IZRAVNA POŠTA mora odgovarati opisu i uvjetima iz Zakona.

Usluge koje korisnik može zahtijevati

(33) H – usluga je usluga pri kojoj korisnik Davatelju elektronskim putem ili na elektronskom mediju dostavlja baze podataka s porukama i adresama na koje je poruke potrebno otpremiti. Davatelj usluga obavlja obradu baza podataka, printanje, kuvertiranje i dostavu nastalih pošiljaka. Korisnik može Davatelju predati već ispisane poruke ili dodatne materijale koje je potrebno umetnuti u kuverte, a što se detaljnije propisuje Ugovorom ili dogovorom sa Korisnikom.

(34) NM – usluga je usluga kojom Davatelj usluga omogućuje Korisniku Web aplikacija NetMailing stalnu komunikaciju s Davateljem, evidenciju vlastitih pošiljaka, praćenje procesa prijenosa pošiljaka do primatelja i druge mogućnosti koje se detaljnije propisuju Ugovorom.

ROKOVI ZA URUČENJE POŠTANSKIH POŠILJAKA

(35) Najdulji rok za uručenje minimalno 85% pošiljaka je:

 1. L-obična dostava – D + 5 radnih dana
 2. PLUS OBIČNA DOSTAVA – D + 2 radna dana
 3. NA RUKE – D + 2 radna dana
 4. NA RUKE S POTVRDOM – D + 2 radna dana
 5. ADRESIRANE  tiskanice – D + 5 radnih dana
 6. IZRAVNA POŠTA – D + 5 radnih dana

(36) Korisnik može zahtijevati i druge rokove uručenja pošiljaka, a što se propisuje Ugovorom.

(37) U rokove uručenja ne računaju se:

  dan prikupa pošiljke (D)   

  subota i nedjelja

  kašnjenje zbog netočne ili nepotpune adrese primatelja

  kašnjenje uzrokovano višom silom

  neradni dani (praznici, blagdani…)

Pošiljkama koje se prikupe od pošiljatelja radnim danom nakon 17,00 sati teza pošiljke koje su adresirane van područja grada / mjesta prikupa se produžuje rok za dostavu za dodatni radni dan.

PLAĆANJE POŠTANSKIH USLUGA

(38) Za obavljanje usluga korisnik plaća Davatelju cijenu propisanu Cjenikom ostalih poštanskih usluga kojega donosi Davatelj. Davatelj može odobriti popust na cijenu poštanskih usluga što će se regulirati ugovorom između Davatelja i korisnika usluga.

(39) Za plaćanje usluga korisnik može koristiti zakonita sredstva plaćanja u Republici Hrvatskoj.

(40) Cijena usluge može se naplatiti unaprijed ili na kraju obračunskog razdoblja na način koji se detaljnije propisuje  Ugovorom.

(41) Davatelji poštanskih usluga upotrebljavaju otisak žiga iz računala ili otisak posebnog žiga, s tim da se na otisku mora nalazit nadnevak i naziv davatelja poštanskih usluga koji se razlikuje od naziva drugih davatelja poštanskih usluga.

Korisnik može zahtijevati da se naznaka o plaćenoj poštarini stavlja na pošiljku i na drugi način ili da se uopće ne stavlja.

POSTUPAK ZA RJEŠAVANJE PRIGOVORA KORISNIKA

(42) Ako korisnik smatra da poštanska pošiljka nije uručena primatelju, ili da mu je uručena sa zakašnjenjem, ili da ugovorena usluga nije obavljena, ili nije obavljena u cijelosti, može Davatelju podnijeti pisani prigovor u roku od tri mjeseca od dana predaje poštanske pošiljke u unutarnjem prometu, osim u slučaju oštećenja ili umanjenja sadržaja poštanske pošiljke, kada se prigovor mora podnijeti odmah pri uručenju pošiljke. Iznimno, prigovor  zbog oštećenja ili umanjenja sadržaja poštanske pošiljke može se podnijeti i nakon uručenja poštanske pošiljke samo ako primatelj priloži dokaz da oštećenje ili umanjenje sadržaja poštanske pošiljke nije nastalo nakon uručenja.

(43) Korisnik usluga svoj prigovor može predati u poslovnim prostorima Davatelja usluga, putem elektronske pošte na adresu info@liderexpress.hr.

Davatelj usluga je obvezan dostaviti pisani odgovor korisniku o utemeljenosti podnesenog prigovora u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora.

(44) Korisnik usluga ima pravo nakon zaprimanja odgovora Davatelja usluga, u roku od 30 dana od dana dostavljanja pisanog odgovora podnijeti pritužbu (reklamaciju) na odgovor Davatelja usluga povjerenstvu za pritužbe potrošača pri Davatelju usluga na adresu:

Lider express grupa d.o.o.

Sv. Roka 3, Gornje Sitno

21251 Žrnovnica – Split

n/p Povjerenstvo za pritužbe potrošača

(45) Povjerenstvo za pritužbe potrošača Davatelja usluga obvezno je dostaviti pisani odgovor korisniku poštanskih usluga u roku od 30 dana od dana zaprimanja njegove pritužbe. U slučaju spora između korisnika i Davatelja usluga u vezi s rješavanjem prigovora Korisnik usluga može podnijeti zahtjev za rješavanje spora HAKOM-u u roku od 30 dana od dana dostavljanja pisanog odgovora povjerenstva za pritužbe potrošača.

ODGOVORNOST I NAKNADA ŠTETE

(46) Ako korisnik poštanske usluge ili druga ovlaštena osoba želi ostvariti naknadu štete, obvezan je Davatelju podnijeti pisani zahtjev za naknadu štete u roku od 30 (trideset) dana od primitka pisanog odgovora na prigovor

(47) Pravo na naknadu štete ima pošiljatelj koji se pisanom izjavom može odreći prava na naknadu štete u korist primatelja ili druge osobe. Primatelj ima pravo na naknadu štete nakon preuzimanja oštećene pošiljke ili pošiljke s umanjenim sadržajem i on se može odreći prava na naknadu štete u korist pošiljatelja ili druge osobe.

(48) Zahtjevu za naknadu štete podnositelj obvezno prilaže svu dokumentaciju i odgovor Davatelja na upućenu pritužbu,  iz koje je vidljivo da je pošiljka izgubljena ili uručena sa zakašnjenjem, odnosno oštećena ili je došlo do umanjenja sadržaja.

(49)Davatelj je obvezan podnositelju zahtjeva isplatiti naknadu štete za pošiljke, a najviše do iznosa navedenih u tablici.

Tablica

Vrsta pošiljke Gubitak, potpuno oštećenje ili umanjenje sadržaja Djelomično oštećenje ili umanjenje sadržaja Prekoračenje roka za prijenos i uručenje pošiljke Neobavljena usluga
NA RUKE 250,00 kn iznos koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja 250,00 kn iznos naplaćene cijene usluge
NA RUKE s potvrdom i Paket 350,00 kn iznos koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja; 350,00 kn iznos naplaćene cijene usluge
L – Obična dostava 0,01 kn iznos koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja 0,01 kn iznos naplaćene cijene usluge
Plus Obična dostava 50,00 kn iznos koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja 50,00 kn iznos naplaćene cijene usluge

(50) Davatelj će u svim slučajevima isplate naknade štete isplatiti i iznose koji su naplaćeni za postupak potraživanja pošiljke, te zakonsku zateznu kamatu, računajući od dana podnošenja zahtjeva za naknadu štete.

(51) Davatelj ne odgovara za izgubljenu dobit, stvarnu štetu koja je nastala zbog gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke ili prekoračenja rokova uručenja.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

(52) Ovi Opći uvjeti kao i njihove kasnije izmjene i dopune bit će dostupni korisnicima u poslovnim prostorijama Davatelja usluge i na internetskim stranicama Davatelja usluga.

(53) Davatelj usluga je dužan upoznati korisnika s kojim sklopi ugovor s sadržajem ovih Općih uvjeta, a kao prilog ugovoru može biti i jedan primjerak ovih Općih uvjeta zajedno s cjenikom usluga.

(54) Ako korisnik koji s Davateljem usluga ima sklopljen ugovor u roku od 7 (sedam) dana od dana objave izmjena i dopuna Općih uvjeta (a o čemu je korisnik obaviješten) ne otkaže Ugovor, smatra će se da prihvaća izmjene i dopune Općih uvjeta.

(55) Stupanjem na snagu ovih Općih uvjeta prestaju vrijediti prijašnji Opći uvjeti Davatelja usluga Sve sporove i tumačenja vezana za primjenu i izvršenje ovih Općih uvjeta Davatelj usluga i korisnik nastojat će riješiti mirnim putem. Ako u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta Davatelj i korisnik ne uspiju spor riješiti mirnim putem, za njegovo rješavanje bit će nadležan sud u Splitu.

(56) Ovi Opći uvjeti dostavljeni su HAKOM-u.

(57) Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 15 dana od dana dostave HAKOM-u..

Saša Vidović,direktor